പൊതു വിഭാഗം

ഒന്പത് വിസിറ്റിങ് കാർഡുകൾ, ഒരു തൊഴിൽ ജീവിതം

നാഗ്പൂരിൽ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനായിട്ടാണ് എൻറെ തൊഴിൽ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത്. 1988 മെയ് പതിമൂന്നാം തിയതി (മുദ്ര ശ്രദ്ധിക്കുക).
 
2022 ഏപ്രിൽ പതിനൊന്നിന് ബോണിൽ ചാർജ്ജ് എടുത്തു. ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തിയതിയാണ് ചാർജ്ജ് എടുക്കണം എന്ന് കരുതിയത്, പക്ഷെ ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ നടന്നില്ല. (വീണ്ടും മുദ്ര !)
 
ഇതിനിടക്ക് കാൺപൂർ ഐ. ഐ. ടി.യിൽ നിന്നും പി. എച്ച്. ഡി. നാല് വർഷം
 
മൊത്തം 32 വർഷം
 
ആറു ജോലികൾ…
CSIR-National Environmental Engineering Research Institute, Nagpur Indira Gandhi Institute of Development Research (IGIDR) Brunei Shell Petroleum Petroleum Development Oman – PDO UN Environment Programme United Nations Convention to Combat Desertification
അഞ്ചു രാജ്യങ്ങളിൽ താമസിച്ചു ഇന്ത്യ, ബ്രൂണെയ്, ഒമാൻ, സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ്, ഇപ്പോൾ ജർമ്മനി മുപ്പത് രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രോജക്ടുകൾ ചെയ്തു ഇതിനിടയിൽ കാലം എത്രയോ മാറി ശമ്പളം ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ മുന്നൂറിരട്ടിയിലും അധികമായി (യു. എസ്. ഡോളറിൽ അറുപതിരട്ടിയും) വിസിറ്റിംഗ് കാർഡുകൾ പോലും മാറി കേബിൾ പോയി ഫാക്സ് വന്നു, പോയി ഇമെയിൽ വന്നു മൊബൈൽ ഫോൺ എത്തി QR കോഡ് വന്നു എൻറെ പേര് പോലും മാറി മുരളീധരനിൽ നിന്നും മുരളി തുമ്മാരുകുടിയിലേക്ക് യാത്ര എത്രയോ ചെയ്തു. ഭൂമിക്ക് എത്ര വലം വച്ച് കാണും? വെങ്ങോലയിൽ നിന്നും ബോണിലേക്ക് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും ഡയറക്ടറിലേക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമാണ് ഈ യാത്രക്ക് ഇന്ധനമായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്നും എപ്പോഴും കുട്ടികളെ വിദ്യ അഭ്യസിക്കുവാനും സ്വപ്നം കാണുവാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത്. We are what we dream. Impossible is nothing മാറ്റം സാധ്യമാണ്
മുരളി തുമ്മാരുകുടി
No photo description available.No photo description available.May be an image of text that says "UNEP United Nations Environment Programme Post-Conflict and Disaster Management Branch Muralee THUMMARUKUDY Chief, Disaster Risk Reduction International Environment House 11-15, Chemin des Anémones CH-1219 Châtelaine, Geneva Switzerland Tel.: 917 86 22 Fax: (0)22 917 80 64 Mobile: +41 41(0)79 472 64 24 muralee.thummarukudy@unep.org http://www.unep.org/"May be an image of text that says "Muralee Thummarukudy, PhD Director G20 Global Initiative Coordination Office United Nations ConventantoCombat Convenition Desertification ation Telephone: +49 228 815 2855 Mobile: +49 172 268 8866 E-mail: mthummarukudy@unccd.int Campus, Platz ”, der Vereinten Nationen D-53113 Bonn, Germany |www.unccd.int"May be an image of text that says "MURALEE R. THUMMARUKUDY Corporate Environmental Advisor CSM/ 22 Petroleum Development Oman LL P.O. Box 81, Muscat Postal Code 113 Sultanate of Oman Tel. Office 677832 Tel. Home (968) 564745 Fax CSM Dept.: (968) 673145"May be an image of text that says "UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME Post-Conflict Assessment Unit UNEP Muralee Thumarukudy Project Coordinator International Environment House 11-13, Chemin des Anémones CH-1219 Châtelaine, Geneva Tel.: +41(0)22 917 81 97 Fax: +41(0)229178064 +41(0)22 917 80 E-mail: muralee. thumarukudy @unep.ch http://postconflict.unep.c"May be an image of text that says "United Nations Environment Programme UNEP Muralee Thummarukudy Ph.D. Programme Officer (Special Duties) 3C, Windsor Court Ashir Bhavan Lane KOCHI 682018, India Tel. (India): +91 9961713939 Tel. (Swiss): +41 79 4726424 Email & Skype: om@unep.ch Web: http://www.unep.org"May be an image of text that says "UNG environment Muralee Thummarukudy Operations Manager Post-Conflict and Disaster Management Branch Telephone +41 22 917 8622 Mobile: +41 79 472 6424 muralee.thummarukudy@un.org Skype:mthummarukudy Twitter: @thummarukudy United Nations Environment Programme International Environment House 11-15 Chemin des Anémones CH-1219 Châtelaine, Geneva www.unenvironment.org"

Leave a Comment