പൊതു വിഭാഗം

നാടൻ വാറ്റിന്റെ സാധ്യതകൾ

ഹെയ്തിയിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ പല തവണ കടന്നു പോയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് ഫ്രഞ്ച് പ്രദേശമായ ഗോഡലുപ്പേ. ഇത്തവണ പാരീസിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ വിമാനം കാൻസൽ ആയതിനാൽ ഒരു പകൽ മുഴുവൻ ഇവിടെ കിട്ടി. അതുകൊണ്ട് കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ കാണാനും അറിയാനും പറ്റി.

ആയിരത്തി അറുന്നൂറു സ്‌ക്വയർ കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയും ഏതാണ്ട് നാലു ലക്ഷം ജനസംഖ്യയും ഉള്ള പ്രദേശമാണ്. ഇപ്പോഴും ഫ്രഞ്ച് പ്രദേശം ആയതിനാൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ ഭാഗമാണ്, യൂറോ ആണ് കറൻസി. കൃഷിയാണ് പ്രധാന തൊഴിൽ, ടൂറിസം വലിയ ഒരു വരുമാന മാർഗ്ഗം ആണ്. നാല് ലക്ഷം ജനസംഖ്യ ഉള്ള ഇവിടെ ആറു ലക്ഷം ടൂറിസ്റ്റുകൾ ആണ് പ്രതിവർഷം വരുന്നത്.

വിവിധ തരത്തിൽ ഉള്ള മദ്യത്തിന്റെ ഉല്പാദനവും കയറ്റുമതിയും വലിയ ഒരു വ്യവസായം ആണ്. പല മദ്യത്തിനും ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ കിട്ടിയിട്ടും ഉണ്ട്. ഇതിൽ ഒന്നിന്റെ പേര് മദ്രാസ് എന്നാണ് !!

കൃഷി, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം, കൃഷി അടിസ്ഥാന വ്യവസായം (വാറ്റ് ഉൾപ്പടെ), ടൂറിസം, ഇവയിൽ ഒക്കെ തന്നെ കേരളത്തിന് ഈ ചെറിയ ദ്വീപിൽ നിന്നും ഏറെ പഠിക്കാനുണ്ട്. ഒരു കാലത്ത് മൂന്നു കോടി ജനസംഖ്യ ഉള്ള കേരളത്തിൽ നാല് കോടി ടൂറിസ്റ്റുകൾ പ്രതിവർഷം വരുന്നതും നമ്മുടെ പ്രതി ശീർഷ വരുമാനം ഇരുപതിനായിരം ഡോളർ കടക്കുന്നതും ഞാൻ സ്വപ്നം കാണുന്നത് വൈറ്റ് റം പോലും അടിക്കാതെ തന്നെയാണ്.

മുരളി തുമ്മാരുകുടി

Leave a Comment